Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Forslag til aktivitetar i Uteundervisning og "Den naturlege skulesekken"

Utarbeida av: Bjarne Huseklepp


Målet med denne oversikta er å presentere nokre enkle tips til tema som kan vere aktuelle å nytte i uteundervisning.


Forslag:

Bruk av naturen

-Kjennskap til fjellvitreglane

-Årstidsvariasjonane lokalt

-Ski, skøyter og aking

-Klær/utstyr for utebruk

-Pakking av tursekken

-Bruke lokale turløyper/gamle ferdselsvegar

-Hente formingsmateriell ute

-Bruk av utmarka før og no

-Natursti av ulike slag

-Overnatting ute under open himmel, i telt, snøhole eller gapahuk

-Lære å lage bål - ulike typer/regelverk

-Lage mat ute på bål, med kokeapparat eller grill

-”Vake rundt og sjå soloppgongen”

-Bruk av kart og kompass

-Fotografering

-Førstehjelp

Aktivitetar knytta til vilt

-Drive ulike viltstellstiltak (Viltstellspermen/NJFF)

-Dei mest vanlege viltartene der du bur

-Vere med ein jeger på jakt

-Møte ein ettersøksjeger

-Partering av vilt

-Mat av vilt

-Lære om lokale fangsttradisjonar ?

-Korleis vart fangsten driven før ?

-Registrere gamle fangstplassar i bygda

-Viltet si betydning før og no

-Jegerprøva

-Møte med ein lokal jeger

-Besøke slaktehus

-Kva lager vi av kjøt?

-Kva bruker vi skinn til?

-Fellefangst.

-Sjå gamle og nye feller.

-Lære om lovverket og respekten for viltet

-Flåing av pelsvilt

-Regelverk for lovleg jakt og fangst

-Nødvendig utstyr/påkledning ute

-Stell av våpen

-Lære å bruke feller til mink, mår, røyskatt og rev saman med jeger

-Bygge revebås

-Møte med ettersøkshunden - trening - nytte

-Hunden si rolle under jakta

-Skyting med luft- og salonggevær

-Skyting med rifle og hagle

-Stell av våpen

-Sikkerheitsreglar under trening og annen bruk av våpen

Elva - vatn – fiske - Skape fiskeglede

-Nødvendig fiskeutstyr - Bruk og funksjon

-Lokal fisk i ferskvatn

-Lover og regler i sportsfiske

-Lære å lage sikre fiskeknutar

-Fiskebiologi/ samanhengar i naturen /fisken sine krav til godt livsmiljø

-Sløying/partering av fisk

-Mat av fisk.

-Grilling, koking, røyking og steiking

-Ulike typer agn i sportsfiske

-Bruk av garn, ruse og line

-Nødvendig påkleding under sportsfiske

-Oppleve naturen/fiske på ulike tider av døgnet

-Bål og bruk av eld

-Kunne bruke ein robåt

-Etikk/ korleis ta livet av fisk

-Korleis oppbevarer vi fisken før bruk ?

-Sikkerheit/ førstehjelp

-Kvar finn fisken mat?

-Gode fiskeplassar i elv og vatn

-Registrere livet i elva

-Registrere vassføring

-Bekken sin funksjon

-Kvar kjem bekken frå?

-Fisketur i bekk/elv

-Isfiske - Utstyr og bruk av det

-Vedlikehald av utstyret

-Korleis oppfører vi oss som sportsfiskarar under fisket og i naturen

-Kvar lever fisken i elv,vatn og bekk -Døgn- og årstidsvariasjon

-Skogen langs elva sin funksjon

-Lære å sløye/lage mat av fisk

-Delta i tynningsfiske i overbefolka vatn

-Analysere vekt, lengde og K-faktor på fisken.

-Delta på stamfiske med not, garn eller straum

-Klekkeribesøk

-Utsetjing av yngel

-Dyreliv i vatn

-Lære å binde fluger

-Lære å ro/padle

-Registrere fysiske- og kjemiske forhold i vatn

Sjøen/fjæra (Sjå og tipslista over).

-Fiskane i saltvatn

-Vere med ein yrkesfiskar

-Registrere livet i fjæra

-Registrere søppel/forureining

-Oppdrett, fra rogn til matfisk

-Oppdertt og miljøutfordringar

-Fiske med ulike reiskap

-Sjødyr/fisk som råstoff

-Lage mat i fjæra

Klima

-Måle temperatur, lufttrykk og nedbør

-Vindretning, styrke

-Ulike typer skyer

-Lokale værmerker

-Snø, snøprofil, snøkrystallar

-Skumringstur, mørketur (Sjå stjernebilete)

-Lage snøskulpturar

Jord – hagebruk - matproduksjon

-Plante blomster

-Oppbevaring av mat

-Lokale mattradisjonar

-"Rein" mat av rein jord

-Forureining av jord og vatn - konsekvensar

-Kompost

-Dyrke ulike planter

-Konflikten mellom beitedyr og rovdyr

-Kortreist mat

Småkryp

-Riste eit tre med kvit duk under

-Flaskefelle

-Kven lever under steinar o.l.

-Kven lever i botnskitet?

-Registrere artsrikdommen på et avgrensa område i jorda

Dyre-/fugleliv

-Lokal artskunnskap - årstidsvariasjon

-Registrere spor/sporteikn

-Lokale dyr/fuglar

-Bygge fuglekassar

-Foring av fuglar og dyr om vinteren

-Besøke ein fugleleik

Skogen

-Treslag i skogen vår

-Lokale jakt- og fangstradisjonar

-Bruk av skogen før og no

-Gamle stiar i nærmiljøet

-Namn i skogen/nærmiljøet

-Skogplanting/skjøtsel

-Frå frø til tømmer

-Følge eit område året rundt

-Adoptere eit tre/følge utviklinga

-Livet i eit tre

-Mønster i blad og bark

-Transpirasjon (Del av grein i plastpose).

-Lage sopelimar

-Lage seljefløyter

-Bærtur

-Sporteikn gjennom året

-Lære om lokale,ville dyr gjennom året.

-Ulike skogtyper

-Lage tjøremile

-Undersøkje ein gammel stubbe

-Skogskader

-Kjenne ulike treslag/registrere

-Planter til mat

-Produkt fra skogen

-Trad. legeplanter

-Skogbruk og økonomi

Miljø

-Luftforureining

-Måle pH

-Delta i lokalt kalkingsarbeid

-"Jakttur" i nærområdet

-Registrere: Dyreliv, planter, fuglar, fisk

-Søppelet sin gong frå produsent til søppelplass

-Drikkevatnet, følge vatnet frå kjelde til springen

-Bruk av vatn i fortid og notid i nærmiljøet

-Kloakkhandtering før og no

-Forureining - avrenning til bekk/innsjø/hav

-Kjeldesortering. Kva? Korleis? Kvifor?

-Levere spesialavfall, kvar vert det av?

-Meitemark/kompost

-Nedbrytbart/ikke-nedbrytbart materiale

-Tilgroing i naturen. Kvifor?

-Mose held på vatn (Lag ei renne, tøm på vatn, mål kor mykje vatn ulike mosetyper kan halde på).

Aktuelle arbeidsmetodar

-Lytte

-Sjå

-Smake

-Kjenne

-Beskrive

-Leike

-Drøyme

-Fantasere

-Snakke

-Fortelje

-Dikte

-Skrive

-Dramatisere

-Forme

-Teikne

-Måle - vege

-Eksperimentere

-Rekne

-Samle inn fra naturen

-Oppleve naturglede